Informations sur l'application of Wonen op oude duinen APK

Nom de l'application Wonen op oude duinen
Nom du paquet com.YourCompany.AR_app_archeologie
Version actuelle versie 58
Rating ( 7 )
Taille 158.0 MB
Nécessite Android Android 5.0+
Mise à jour 2018-06-26
Installe 50+
Catégorie Educational, Games

Tags: , , , ,

Description de Wonen op oude duinen APK

Vroege `Haagse’ boeren op begraven duinen

De Wateringse Binnentuinen zijn nu een ruim opgezette nieuwbouwwijk van Den Haag, met veel groen en water. Bijna vijfduizend jaar geleden was het daar nog veel ruimer, groener en waterrijker. Hier lag toen een duinenrij, vlakbij de toenmalige kustlijn, midden tussen moerassen. Daar verscheen rond 2900 voor Christus een groepje mensen, ongetwijfeld met een boomstamkano. Ze verbleven een paar dagen in een schuilhut en aten er een bruinvis op. Niet lang na hun vertrek kwamen er méér mensen naar die dichtbegroeide duinen toe. Ze bouwden er huizen, weidden er vee en zaaiden er akkers in. Ze waren maar met enkele tientallen en hadden het rijk bijna alleen. Bijna, want ze hadden contacten met buren verderop in de duinen, en met mensen ver in het zuiden, waar de vuurstenen en stenen werktuigen vandaan kwamen die ze nodig hadden. Na een tijdje zijn deze vroege Haagse boeren weer vertrokken met onbekende bestemming.

Archeologen van de gemeente Den haag hebben in 2011 en 2012 de woonplaats van deze mensen opgegraven en onderzocht. Op grond van hun bevindingen hebben archeologen Peter Stokkel en Evert van Ginkel een boekje geschreven over het prehistorische leven op het duin. Ze reconstrueren dat leven aan de hand van vage grondsporen en kleine stukjes vuursteen en aardewerk, die door prachtige foto’s en `interactieve pagina’s’ tot leven komen. Met smartphone of tablet kan de lezer bewegend beeld oproepen van het maken van een pijl, het boetseren van een pot of het omhakken van een boom met een stenen bijl. Een verrassend kijkje in een lang vervlogen tijd!
Bij dit archeologische publieksboek horen een aantal Augmented Reality (AR) afbeeldingen. Deze kan je zien door de app de downloaden. Open de app en ga naar de pagina’s met het AR teken. Hier kan je door middel van AR leuke extra informatie over de afbeelding krijgen.

Deze app werkt (nog) niet voor alle telefoons.
De volgende telefoons werken zoiezo:
Samsung Galaxy j1, a5, s5 (android 8), a6, a7, s7, a8
Wiley Fox Swift 2x
Moto E4
One plus 3T
Huawei 10 light

De volgende telefoons werken niet (vooralsnog):
Huawei p Smart
Xiaomi Redmi note 3 pro
Honor view 10
Samsung Galaxy 8 note
Early ‘Hague’ farmers buried dunes

 

Wateringsevest Indoor gardens are now a spacious new area of ​​The Hague, with lots of greenery and water. Nearly five thousand years ago it was much broader there, greener and richer water. Here then was a dunes, near the former coastline, surrounded by marshes. There appeared around 2900 BC, a group of people, no doubt with a dugout canoe. They stayed a few days in a hut and ate there on a porpoise. Not long after their departure there were more people in the densely vegetated dunes far. They built houses, there were grazing cattle and fields sowed it in. They were only a few dozen and had the empire almost alone. Almost, because they had contacts with neighbors down the dunes, and with people far to the south, where the flint and stone tools came from they needed. After a while these early farmers Hague departed for an unknown destination.

Archaeologists from the city of The Hague in 2011 and 2012 excavated and examined the residence of these people. Based on their findings, archaeologists Peter Stockel and Evert van Ginkel wrote a book about prehistoric life on the dune. They reconstruct the life on the basis of vague ground tracks and small pieces of flint and pottery by beautiful photos and interactive ‘pages’ to life. With smart phone or tablet, the reader can call up the moving image of the making of an arrow, the model of a pot or the felling of a tree with a stone ax. A surprising glimpse into a bygone time!
This archaeological popular book includes some Augmented Reality (AR) images. These can be seen by the app download. Open the app and go to the pages of the AR character. Here you can get through AR nice extra information about the image.

This app does not (yet) for all phones.
The following phones work zoiezo:
Samsung Galaxy J1, A5, S5 (android 8), a6, a7, s7, a8
Wiley Fox Swift 2x
Moto E4
One plus 3T
Huawei 10 light

The following phones do not (yet):
Huawei p Smart
Xiaomi redmi note 3 pro
Honor view 10
Samsung Galaxy Note 8
definitieve versie