Informations sur l'application of Miracle ZingPlay APK

Nom de l'application Miracle ZingPlay
Nom du paquet com.gsn.ctp.mm
Version actuelle 1.7.4
Rating 10.0 ( 303 )
Taille 88.0 MB
Nécessite Android Android 2.3.4+
Mise à jour 2018-08-13
Installe 10,000+
Catégorie Board, Games
Développeur

Tags: , , , ,

Description de Miracle ZingPlay APK

Miracle Dice – မိ#ႏ◌ိ◌#ပိ#လီZingPlay ဆိ#သ+,-
ာ အိမ္◌ျခံေ◌◌ျေမစ်း8ကက:င္◌း◌ႏ◌ွ◌ီ◌း◌ျမဳပ္◌ႏ◌ွ◌ံမွ>မ်ားကိ#
မဟာဗ် ဴဟာေ◌◌ျမာBကCာ စဥ္◌းစားေ◌8တးေ◌တာ၍ ကမာၻအထငIေရနရာမ်ားကိ#ေ◌ရာင္◌း၀ယI စားၾေကသာ
ဂိမ္◌း◌ျဖစQည္။ Tက်န္ေ◌တာ◌္တိ#ကစားေ◌နၾက ့ V#ိးရာကစားနည္◌း◌ျဖစQည္◌မ့ ိ#ႏ◌ိ◌ပ# ိ#လီကစားနည္◌း◌ႏ◌ွင္◌အ့ တW
ေ◌မွာ◌္အံစာကိ#ကစားရန္အံစာႏ◌ွစXံ◌#◌းသာလိ#အပ္◌ျပီး အံစာမ်ားကိ#ေ◌ခါကI ာ စတိ Z->ပ
:- ားြဖယ္ခရီးစဥ္ကိ#
စတင္◌ႏ◌ိ◌#င္◌ျပီး Tက်န္ေ◌တာ◌တ္ ိ#ရ့ ဲဆ့ ံ◌#◌း◌ျဖတ္◌ႏ◌ိ◌#င>,-ြစမ္◌းရ+Iိ> ကစားခံ◌#ေ◌ပၚမွာ ◌ျပသႏ◌ိ◌#ငာ,-◌ျဖစ^ါသည္။
အထငIရ ေ◌နရာတစ_>ခ်င္◌းစီေ◌ရာကX ိ>င္◌း စီးြပားေ◌ရးအြခင◌္ ေ့ အရး ◌ျဖစQည◌္ ့ေ◌ရာင္◌း၀ယ္◌ႏ◌ိ◌#`ငင_ ္◌◌့ ႏ◌ွင္◌ ့
ကိ#ယ^>◌ိင္◌ျမိ့
`Vဳာ တည္ေ◌ဆာက္◌ႏ◌ိ◌#`ငင_ ္◌က့ ိ#ရရွိမွာ◌ျဖစ^ါသည္။ Miracle Dice – မိ#ႏ◌ိ◌#ပိ#လီZingPlay ရဲအဓိက ့
ပန္◌းတိ#ေငတI ာ့အဆင္◌◌့ ျမင္◌ ့
ဇိမ_ံအထငIေရနရာမ်ားကိ#ပိ#ငcိ>င္◌ျပီး ◌ျပိ ဳငdကI စားသမားမ်ား ေ◌ဒ၀ါလီခံရသ+fထိ
မိမိတိ#ခ့်မ္◌းသာၾ8ကယ္၀မွgမာ်းကိ#အမ်ားဆံ◌#◌းပိ#ငcိ>င:န္◌ျဖစ^ါသည္။
Chibi စတိ#င္◌ျဖင္◌ေ့ ◌ရးTဆဲထားေ◌သာ ေ◌အာင္◌ျမင္ေ◌ၾကာ◌္ၾကားေ◌သာပ#ဂိၢဳလ,်ားထဲမွမိမိၾကိ ဳက္◌ႏ◌ွစQက:ာ
အရ+fခ်င္◌း◌ႏ◌ွင္◌ ့ပ#ဂိၢဳလI ိ> ေ◌`Vးခ်ယ္◌ႏ◌ိ◌#င္◌ျပီး Tက်န္ေ◌တာ◌္တိ#၏့ အရ+fခ်င္◌း◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ပါင္◌းစပIာ ကမာၻပတ္◌ျပီး
ကမာၻတစ္၀န္◌းရွိ8အjZိ>င္◌းဂိမ္◌းဘလီ lနာမ်ားႏ◌ွင္◌ ့ယွဥ◌္ ျပိငဳစIားႏ◌◌ိ #ငာ,-◌ျဖစ^ါသည္။
Miracle Dice – မိ#ႏ◌ိ◌#ပိ#လီZingPlay ဂိမ္◌းကစား◌ျပီး ေအကာင္◌းဆံ◌#◌းေ◌သာ စိတZ->ပ
:- ားြဖယ္
ေအ8တ့အၾကံ◌ဳမ်ားႏ◌ွင္◌အ့ တWဘီလlနာသWေ◌ဌးၾကီး အျဖစ္ခံစားမွ>မ်ားကိ#ကစားခံ◌#ေ◌ပၚမွာ ခ်က_်င္◌းရယWလိ#က^ါ။
အထWးအခ်က,်ား။ ။
– 8အjZိ>င္◌းေ◌ပၚ8တင္ကစားသမားမ်ားသည္3F (Fast – Fun – Free/ ◌ျမjcန္- ေ◌ပ်ာ◌္ရႊင္- အခမဲ့
) ◌ႏ◌ွင္◌ ့
အတWကစားႏ◌ိ◌Wင္◌ျခင္◌း◌ႏ◌ွင္◌ ့အျပjfလွန္တ#န္◌◌့ ျပန္◌ႏ◌ိ◌ငW ္◌ျခင္◌း။
– နာမ+oကီး ထင
:- ားေ◌သာ Chibi စတိ#င◌^ံ ရ# ိပ,်ားႏ◌ွင္◌အ့ တWအ8လန္ေ◌ကာင္◌းြမန္ေ◌သာ
အသံ◌ျပဳလ#ပ_်ကာ,်း◌ျဖင္◌တ့ ည္ေ◌ဆာကpား◌ျခင္◌း။
– ကမာ့ၻနာမ+oကီး အထငIေရနရာမ်ားြစာပါ၀င္◌ျခင္◌း။
– ပိ#မိ#ေ◌ကာင္◌းြမန္၍ အမ် ိ ဳးအစားစံ◌#လင္ေ◌သာ အံစားမ်ားြစာ ေ◌`Vးခ်ယ္◌ႏ◌ိ◌#င္◌ျခင္◌း။
**မွတ_်က္** ကစားသWမ်ားအ8တက္ခံစားမွ> အစစfမွj,်ားကိ#ရရွိေ◌စရန္ရB+:ယ္◌ျပီး
Miracle Dice – မိ#ႏ◌ိ◌#ပိ#လီZingPlay ဂိမ္◌းကိ#မိ#ဘိ#င္◌းဖ#န္◌းေ◌ပၚမွာသာေ◌ထာက^ံေ့◌ပးထား◌ျပီး အငာXနက္◌ႏ◌ွင္◌ ့
ေ◌ဆာ့ကစားႏ◌ိ◌#ငာ,-◌ျဖစ^ါသည္။
Miracle Dice – မိ#ႏ◌ိ◌#ပိ#လီZingPlay ၏ ေ◌နာကc ံ◌#◌း သတင္◌းအခ်ကf လက,်ားကိ#သိရွိရန္◌ႏ◌ွင္◌ ့
ပါ၀င္ေ◌8ဆးေ◌◌ႏြ◌◌း◌ႏ◌ိ◌#င:န္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ Facebook Page ◌ႏ◌ွင္◌ ့Website တိ#မ့ ွာ
၀င္ေ◌ရာက^ါ၀င္◌ႏ◌ိ◌#င^ါတယ_ငq်။
– Facebook:www.facebook.com/getmoney.zingplay
– Website: http://typhu.360play.vn

Game used these permissions:
1. Access to Photos, Media, and Files (READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE) Allows you to store your settings and avatars on an SD card in order to free storage space on your device.

2. READ_PHONE_STATE: This is required to identify device specific issues and improve performance

3. GET_ACCOUNTS: Only used if you want to log in or defy your friends via Google +
Miracle Dice – # ◌ Game ◌ Spanish ZingPlay kid # # # + –
The world ◌ ခြံေ ◌◌ ဈး 8: ◌ ◌ ◌ ◌ other similar ◌ ◌ ◌ covered ◌ two ◌ °> The #
The number strategist ဟာေ ◌◌ B C Page ◌ ◌8 တး ◌ the world. I ရေန Lucius # ◌ Color ◌ I can
Roles in writing ◌ ◌ Q. T left ◌ ◌ # ◌ ကြ့ V # ိး sediment ◌ ◌ Q ◌ low Game # ◌ Game play ◌ # Game # sediment ◌ ◌ ◌ Someone want ◌ tomorrow W
How ◌ ◌ study fit to play Lucius # ◌ element X ° ◌ ◌ # # # messages ◌ study of the ◌ I paid Z->
From the removed materials: – Flight #
Start ◌ ◌ Game ◌ # rest ◌ T ◌ ◌ Game # Israel defines ဆ့ ° ◌ # ◌ ◌ ◌ ◌ Game ◌ #> – pay to play Sam ◌ + I-shaped> ◌ # ◌ chips slide ◌ ◌ Game ◌ # Ad, -◌ ^ Wah.
I want ◌ Nara _> ◌ စီေ ◌ X-shaped ◌ church Popa ◌ political subject ◌ lady ◌ Advocacy Q ◌ ့် ◌ Color buy ◌ ◌ ◌ Game ◌ # `_ ◌◌ ◌ Someone want ◌
Lucius # ^> ◌ ိင် ◌ town
`V ုာ ◌ building ◌ ◌ Game ◌ #` _ ◌ Powered judge Game # ◌ ^ Wah. Miracle Dice – # ◌-shaped closed ◌ # # ZingPlay focal judge
Pan ◌ # I thirsting recovery seen ◌◌ ◌
Zimri _ ° I closed ရေန device # #> c-shaped ◌ young ◌ advocates d I ◌ 0 Wah Li + f
# Width ◌ barely out of 8 g of the # # hair ◌ ◌ Spanish # c-shaped>: ◌ ^ Wah.
Chibi # ◌ ◌ certainly lady ◌ flagship T ◌ သာေ ◌ farther see ◌ ◌ ◌ ◌ # I like the Mongols, from Heads ◌ ◌ element Q: etc.
+ F ◌ ◌ ◌ Someone want no ◌ # Goh I-shaped> ◌`V Rachel ◌ ◌ Game ◌ # rest ◌ T ◌ ◌ # + f ◌ ◌ ◌ Someone want ◌ ◌ formation ◌ I but world ◌
The worldwide burden ◌ 8 jZ Game> ◌ roles in writing ◌ l ◌ Someone want ◌ ယှဥ ◌ dive ပြိ Q. I ◌◌ Game # Ad, -◌ ^ Wah.
Miracle Dice – # ◌-shaped closed ◌ # # ZingPlay roles in writing and playing ◌ elections ◌ ◌ hair ◌ # ◌ ◌ heart Z->
Remove materials: –
8 ◌ recommended in our previous ◌ Someone want ◌ tomorrow W l W ◌ From the experience as ဌး> # # ◌ ◌ substantial cost _ ◌ W # ^ Wah.
W, is liable. .
– 8 jZ Game> ◌ Players ◌ 8 3F (Fast – Fun – Free / ◌ Emerald jc ◌ flurry ◌ Recreation – Free
) ◌ ◌ Someone want ◌
W ◌ Game ◌W ◌ mosquito ◌ ◌ ◌ Someone want ◌ turn jf # ◌◌ ◌ ◌ Game ◌ W ◌ ◌ mosquitoes.
The key-name + o
Q.: – ◌ Chibi # # ◌ ^ °-shaped, is liable ◌ Someone want ◌ tomorrow Alan W 8 elections ◌ ◌ church members ◌
◌ # _ ◌ YouTube ◌ certainly ◌ Q. p ◌ ◌ mosquitoes.
– the name of Mark International + o Key I ရေန should include church ◌ ◌ mosquitoes.
Elections – Spanish # # ◌ ◌ standard type of church members. ◌ # film nicely fit ◌ church စာေ ◌`V Rachel ◌ ◌ Game ◌ # ◌ ◌ mosquitoes.
** Note _ half play ** experience W 8> f j, to the Heads of the # ရရှိေ ◌ B +: ◌
Miracle Dice – # ◌-shaped closed ◌ # # ZingPlay roles in writing ◌ of the # # # # ◌ ◌ ◌ pop Wah သာေ ◌ eternal ^ ံေ့ ◌ recommendation ◌ black Ad X ◌ ◌ Someone want ◌
Addressing how to play ◌ opinion ◌ ◌ # Ad, -◌ ^ Wah.
Miracle Dice – # ◌-shaped closed ◌ # # ZingPlay ◌ c ° ◌ # ◌ ◌ f, is liable for Lucius # ◌ ◌ Someone want ◌
Included ◌8 N ◌◌ manna ◌◌ ◌ ◌ Game ◌ #: ◌ Perez ◌ ◌ page ◌ ◌ Someone want ◌ Website # low c
0 ◌ ^ Wah ◌ ◌ Game ◌ # ^ MasterCard _ q.
– Facebook: www.facebook.com/getmoney.zingplay
– Website: http://typhu.360play.vn

Game used these permissions:
1. Access to Photos, Media, and Files (READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE) Allows you to store your settings and avatars on an SD card in order to free storage space on your device.

2. READ_PHONE_STATE: This is required to identify device specific issues and improve performance

3. GET_ACCOUNTS: Only used if you want to log in or defy your friends via Google +