Informations sur l'application of KhanPlay APK

Nom de l'application KhanPlay
Nom du paquet com.shark.pokerkhan
Version actuelle
Rating ( 159 )
Taille
Nécessite Android 4.0.3 and up
Mise à jour
Installe 10,000+
Catégorie Casino, Games
Développeur

Tags: , , ,

Description de KhanPlay APK

•Техас холдем нь багадаа 3, дээд тал нь 9 хүн хамт тоглох боломжтой.
•Халаасны 2 хөзрийг дундын 5 хөзөртэй харрьцуулж бусдаас илүү өндөр тохирол ирсэн хүн нь ялагч болдог.
•Холдем нь өнгийг хооронд нь харьцуулдаггүй.
•Холдем нь тойрог маягаар явагддаг онцлогтой.
•Тохирол давхцвал хамгийн өндөр моднуудын тоонуудыг харьцуулж ялагчийг сонгоно.
(A > K > Q > J > 10…2)
•Өнгө дүрсээр харьцуулдаггүй.
•Адил тоо бүхий адил моднууд таарвал хамтдаа ялагч болдог.

★ Покерийн Хаан Texas Hold’em Hand Rankings
in the middle. The best hand made in any of the 7 card combination is the hand used.
The suit of the card does not affect the rank of the hand.

Royal flush – 10 J Q K A of the same suit.
Straight flush – 5 cards in sequential order of the same suit.
Four of a kind – Four cards with the same number.
Full House – Trips + one pair makes a full house.
Flush- 5 cards of the same suit.
Broadway (Nut straight) – 10 J Q K A, any suit.
Straight – 5 cards in sequential order, any suit.
Trips (Three of a kind) – 3 cards of the same number.
Two pair – 4 cards, two one pairs.
One pair – 2 cards of the same number.
High card (no pair) – 5cards with not even one pair. The highest card (A) wins.

★ Покерийн Хаан13 покер тоглоомын дүрэм. (13poker Rules and Betting)

13 модны покерийн хожлын дүрэм ба дараалал. (монгол улсын стандарт дараалал)
Straight Flush> Fourcards> Fullhouse> Flush> Straight> Triple> One Pair> HightCard
Хожилын тохирол нь тоглогчидод давхцаж ирвэл хөзрүүдийг өнгөөр нь харьцуулж ялагчийг тодруулна. (♠> ♥> ♣> ◆)

Тоглоом эхлэхэд хамгийн бага мод буюу 3◆ хөзөртэй хүн эхэлж модоо гаргана.
2-той Straight орсон тохиолдолд тооныхоо дарааллаар тооцогдно. Жишээ нь :
23456 <34567. (Straight-д 2-ийн мод том модонд тооцогдохгүй гэсэн үг)
10 буюу 10-аас дээш модтой үлдсэн тохиолдолд оноог 2 дахин тооцно. (double)
Тоглоом дуусахад 2 буюу тотьготой үлдвэл мөн оноог 2 дахин тооцно. (double)

★ Покерийн Хаан 13 модны покер(Big two) Hand Rankings

1. Straight Flush,
5 хөзрийн тоо бүгд дараалсан байх ёстой ба бүх хөзрийн өнгө нь ижил байвал Straight Flush гэж нэрлэнэ.
2. Fourcards нь нэг мод 4 ширхэг ирэх тохиолдлыг хэлнэ. Жишээ нь 7, 7, 7, 7 гэх мэт
3. Fullhouse нь нэг мод 3 ширхэг мөн 1 хос мод нэмж ирэхийг хэлнэ. Жишээ нь 5, 5, 5 болон 2, 2 гэх мэт таарж ирэх
4. Flush нь хөзрийн тоонуудтай хамааралгүй нэг өнгийн 5 мод ирэхийг хэлдэг
5. Straight нь хөзрийн өнгөтэй хамааралгүйгээр тоо нь дараалсан 5 мод ирэхийг хэлдэг.
6. Triple нь нэг мод 3 ширхэг ирэхийг хэдлэг.
7. One Pair нь нэг мод хосоороо ирэхийг хэлнэ. (2.2 –ийн хос мод хамгийн өндөрт тооцогдно )
8. HightCard. 13 модны покерт хамгийн том хөзөр нь 2 юм.
• Texas kholdyem a minimum of 3 and a maximum of 9 people to play with.
• 2 pocket cards inter-5 card kharritsuulj people have better results than others can be a winner.
• Kholdyem compare between colors.
• unique Kholdyem takes place in the form of a circle.
• select the winner, compared with the highest numbers of the trees results look.
(A> K> Q> J> 10 … 2)
• compare the color images.
• are right, the same number as the trees together with a winner.

★ King of Poker Texas Hold’em Hand Rankings
in the middle. The best hand made in any of the 7-card combination is the hand used.
 The suit of the card does not affect the rank of the hand.

Royal flush – 10 J Q K A of the same suit.
Straight flush-5 cards in sequential order of the same suit.
Four of a kind – Four cards with the same number.
Full House – Trips + one pair makes a full house.
Flush- 5 cards of the same suit.
Broadway (Nut straight) 10 J Q K A and any suit.
Straight – 5 cards in sequential order, any suit.
Trips (Three of a kind) – 3 cards of the same number.
Two pair – 4 cards, two one pairs.
One pair – 2 cards of the same number.
High card (no pair) 5cards with not even one pair. The highest card (A) wins.

★ Khaan13 poker poker game rules. (13poker Rules and Betting)

13 trees to the poker rules and winning sequence. (Mongolian national standard procedure)
Straight Flush Fourcards Fullhouse> Flush> Straight Triple One Pair HightCard
come overlap with comparable players win results disclose the winner of cards colors. (♠> ♥> ♣> ◆)

Minimum games begin soon or 3 ◆ card beginning to make lumber.
With 2 cases in Straight calculated confusion order. For example:
23456 <34567. (That Straight-2-tree is not a tree)
If the remaining trees more than 10 or 10 shall be 2 points. (Double)
The end of the game remains 2 or totigotoi and shall be 2 points. (Double)

★ poker Poker King 13 trees (Big two) Hand Rankings

1. Straight Flush,
If all 5 cards on must be consecutive and the same color all the cards is called Straight Flush.
2. Fourcards say the case next to a tree 4 pieces. For example, 7, 7, 7, 7, etc.
3. Fullhouse means of a beam 3 pieces also come plus 1 pair of trees. For example, come with matching 5, 5, 5 and 2, 2, etc.
4. Flush, is the ace of numbers to come related to a 5-wood
5. Straight number of colored cards, regardless of means in a row over the next 5 wood.
6. Triple khedleg to come to a beam 3 pieces.
7. One Pair say that come in pairs of one tree. (2.2 dual beam highest calculated)
8. HightCard. 13 trees biggest card Poker is 2.